Gambling Haiku

Gambling Haiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keep rolling the dice

even though you've lost your shirt

gotta win some time